1. Privacy Policy Scheidt & Bachmann Nederland B.V.

  1.1 Privacybeleid

  Hoe wij omgaan met uw gegevens en uw rechten - informatie volgens Art. 13, 14 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

  Deze informatie over gegevensbescherming is van toepassing op het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens:

  • bij het gebruik van onze website en de subpagina’s ervan
  • als u ons op onze locatie bezoeken
  • als u op een andere manier contact met ons opneemt.

  Scheidt & Bachmann Nederland B.V. (hierna te noemen "wij" of "Scheidt & Bachmann") neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en houdt zich strikt aan de regels die zijn vastgelegd in de wetgeving inzake gegevensbescherming. De volgende verklaring geeft een overzicht van de wijze waarop Scheidt & Bachmann deze bescherming waarborgt en legt uit welke soorten gegevens wij voor welke doeleinden verzamelen.

   

  1.2 Algemeen

  1.2.1 Verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking en de Functionaris Gegevensbescherming
  U kunt onze Functionaris Gegevensbescherming als volgt bereiken:

  • Voor Scheidt & Bachmann Parkeersystemen B.V.:
   • t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Heliumstraat 130, 2718 RS Zoetermeer; 
   • Telefoon: +31 793 47 02 27; 
   • E-mail: bitter.anouk@scheidt-bachmann.nl
  • Voor Scheidt & Bachmann Nederland B.V.:
   • t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming, Maarssenbroeksedijk 11, 3542 DL Utrecht.
   • Telefoon: +31 85 486 1500
   • E-mail: privacy@scheidt-bachmann.nl

  1.2.2 Welke gegevens verwerken we en uit welke bronnen?
  Wij verwerken de persoonlijke gegevens die u ons vrijwillig of in het kader van het gebruik van een van onze diensten, zoals onze website, verstrekt. Voor meer details, zie de volgende paragrafen.

  1.2.3 Voor welk doel verwerken wij uw gegevens en op welke wettelijke basis?
  Wij verwerken uw persoonlijke gegevens voor verschillende doeleinden in overeenstemming met de relevante wetgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

  Over het algemeen zijn de volgende redenen van toepassing bij het verwerken van uw gegevens:

  • Verwerking ter uitvoering van contractuele verplichtingen,
  • Bescherming van legitieme belangen,
  • Op basis van uw toestemming,
  • En / of op basis van wettelijke verplichtingen.

  Zie de volgende paragrafen voor meer details.

  1.2.4 Doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen
  Scheidt & Bachmann Nederland B.V. geeft geen persoonsgegevens door aan derde landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

  1.2.5 Opslag van gegevens
  Wij verwerken uw persoonlijke gegevens slechts zolang als nodig is om het betreffende doel van de verwerking te dienen. Daarnaast zijn wij onderworpen aan diverse opslag- en documentatieverplichtingen, waaronder die welke voortvloeien uit de Nederlandse fiscale wetgeving. Deze verplichtingen kunnen maximaal 7 jaar gelden.

  1.2.6 Uw rechten
  Elke betrokkene heeft:

  • Recht op inzage
  • Recht op vergetelheid
  • Recht op rectificatie en aanvulling
  • Het recht op dataportabiliteit
  • Het recht op beperking van de verwerking
  • Het recht met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
  • Het recht op duidelijke informatie over wat wij met uw persoonsgegevens doen. 

  Als u ons toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u deze te allen tijde intrekken zonder bijzondere formele eisen te stellen. Indien mogelijk moet de herroeping worden verzonden naar het gebruik van de hierboven in de paragraaf 1.2.1 contactpersonen.

  Gebruikers hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie (art. 77 AVG). De toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor Scheidt & Bachmann Nederland B.V. is:

  Autoriteit Persoonsgegevens, autoriteitpersoonsgegevens.nl

  U heeft ook het recht om bezwaar te maken, wat meer in detail wordt uitgelegd aan het einde van dit privacybeleid.

   

  1.3 Verwerking van persoonlijke gegevens bij het bezoe-ken van onze website

  1.3.1 Cookies
  Om het bezoek aan onze website aantrekkelijker te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, maken wij op verschillende pagina's gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen.

  Een cookie is een hoeveelheid gegevens die onze server naar uw webbrowser stuurt met de bedoeling dat deze worden opgeslagen.

  Sommige van de door ons gebruikte cookies worden verwijderd wanneer de browsersessie is beëindigd, d.w.z. wanneer de browser wordt afgesloten (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat staan en maken het voor ons mogelijk uw browser bij een volgend bezoek weer te herkennen (zogenaamde permanente cookies).

  U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het gebruik van cookies en vervolgens per geval beslissen of u deze accepteert, of dat u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen kunt uitsluiten. U kunt cookies die al zijn toegepast, verwijderen. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

  Wij verwerken de volgende persoonlijke gegevens of categorieën van gegevens door het gebruik van cookies:

  • Sessie-ID
  • Tijdstempel

  De verwerking van persoonsgegevens als gevolg van het gebruik van cookies gebeurt op basis van Art. 6 (1) lit. f van de AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons rechtmatige belang ligt in de verbeterde functionaliteit van onze website.

  1.3.2 Automatisch verzamelen van toegangsgegevens / server-logbestanden
  Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende gegevens automatisch opgeslagen met betrekking tot elke toegang:

  • IP-adres
  • Browsertype / -versie
  • Gebruikt besturingssysteem en resolutie
  • Eerder bezochte website
  • Tijd en frequentie van de serveraanvraag

  De persoonlijke gegevens in de logbestanden worden verwerkt op basis van Art. 6 (1) lit. f van de AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons rechtmatige belang ligt in het vergemakkelijken van de administratie van onze website en de mogelijkheid om hacking te identificeren en te vervolgen.

  1.3.3 Google Analytics
  Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt ook gebruik van cookies - tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

  In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres echter eerst door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie en in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. Op deze website is IP-anonimisering actief.

  Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten voor de website-exploitanten samen te stellen en om andere diensten voor de website-exploitant te leveren die verband houden met het gebruik van de website en het internet. Google koppelt het door uw browser in verband met Google Analytics overgedragen IP-adres niet aan andere gegevens.

  U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de juiste instelling in uw browsersoftware; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval niet alle functies van deze website kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (incl. uw IP-adres) aan Google worden doorgegeven en u kunt de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de browser-plugin die onder de volgende link (http://tools. google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl ) beschikbaar is, te downloaden en te installeren.

  Meer details over de gebruiksvoorwaarden en de privacy van gegevens vindt u op marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/ en www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html.
  De verwerking van persoonsgegevens door Google Analytics is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f van de AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons rechtmatige belang liggen in de analyse en het gebruik van onze website.

  1.3.4 Contact 
  Op onze website vindt u contactformulieren waarmee u elektronisch contact kunt leggen. Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen via de opgegeven e-mailadressen. Als u via een van deze kanalen contact met ons opneemt, verzamelen wij de persoonlijke gegevens die u hebt ingevoerd en naar ons hebt gestuurd.

  Als u het contactformulier gebruikt, bestaan de geregistreerde persoonsgegevens uit de ingevoerde stamgegevens (verplichte velden: vorm van adres, achternaam, e-mailadres, land; vrijwillige velden: voornaam, bedrijf, telefoonnummer) en eventueel andere persoonlijke gegevens die u in het veld "Bericht" hebt ingevuld. Als u rechtstreeks per e-mail contact met ons opneemt, registreren wij uw e-mailadres en eventuele persoonlijke gegevens die in de tekst van de e-mail zijn opgenomen.

  Mocht het nodig zijn om uw vraag te beantwoorden, dan geven we persoonlijke gegevens door aan de bedrijven van de groep.

  De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 (1) lit. f van de AVG. Het doel van de gegevensverwerking en ons rechtmatige belang ligt in de klantenservice en de mogelijkheid om te reageren op berichten die aan ons worden verzonden.

  1.3.5 Bezoekers van onze "Restitutie website"
  Voor bezoekers die een probleem hebben ondervonden na het gebruik van een van onze "OV-chipkaart Oplaad apparaten", verwijzen wij naar onze "Restitutie website" ( www.sb- ov.nl/) voor eventuele specifieke privacy regels die van toepassing zijn, naast de hier genoemde regels.

   

  1.4 Bezoekers van ons bedrijfsterrein

  1.4.1 Videobewaking
  Er wordt een videobewakingssysteem gebruikt om het bedrijfsterrein te bewaken. Het doel van de videobewaking van de werknemer/bedrijfsparkeerplaatsen, de in- en uitgangen van het bedrijfsterrein, is de bescherming van het bedrijfsterrein en zijn faciliteiten, de personen en de voorwerpen die zich daarop bevinden. Daarnaast heeft de videobewaking tot doel het veiligheidsgevoel van de personen die op deze plaatsen verblijven te vergroten, mensen die bereid zijn tot vandalisme af te schrikken, criminaliteit te voorkomen en bewijsmateriaal te bewaren voor een effectieve vervolging en handhaving van strafrechtelijke en civielrechtelijke claims van zowel de verantwoordelijke persoon als de werknemers.

  Videobewaking wordt uitgevoerd op basis van ons legitiem belang in de zin van de kunst. 6 (1) lit. f van de AVG: uitoefening van het recht om te bepalen wie toegang krijgt of wordt geweigerd, bescherming van eigendommen, personen, voorwerpen en faciliteiten die zich op het bedrijfsterrein bevinden; bescherming tegen strafbare feiten; het instellen van civielrechtelijke schadeclaims door de verantwoordelijke voor de verwerking en zijn werknemers; op basis van een collectieve overeenkomst in het geval van de verwerking van persoonsgegevens van werknemers.

  Er moet echter worden aangenomen dat het belang van de verantwoordelijke persoon of van een derde partij bij videobewaking niet onnodig afbreuk doet aan de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, vooral omdat deze laatste op de hoogte worden gesteld van videobewaking. Videobewaking is noodzakelijk en geschikt om het beoogde doel te bereiken en is in dit verband ook het mildste middel. Videobewaking is zeer geschikt om mogelijke verstoorders / daders af te schrikken.

  1.4.2 Toegang tot het bedrijfsterrein
  Wanneer wij u toegang verlenen tot onze gebouwen, hebben wij persoonlijke informatie nodig voor de communicatie, het verstrekken van informatie en diensten, en voor de doeleinden die verband houden met de relatie. Uw persoonlijke gegevens worden ofwel rechtstreeks van u verzameld door de poortwachter ofwel via uw contactpersoon bij ons.

  De volgende gegevenscategorieën kunnen worden verzameld en verwerkt:

  • Identificatiegegevens zoals naam, voornaam, bedrijf, kentekennummer, speciale autorisaties (voor vrachtwagenchauffeurs) om u als geautoriseerde bezoeker te identificeren,
  • Adressen en contactgegevens zoals postadres, e-mailadressen, telefoonnummer en, indien van toepassing, organisatorische gegevens zoals bedrijf, afdeling, functie, om contact met u te kunnen opnemen als bijvoorbeeld vragen moeten worden opgehelderd, informatie moet worden uitgewisseld, afspraken moeten worden gemaakt of toegang tot het internet voor u moet worden geregeld.
  • Tijdregistratie, bijvoorbeeld op het bedrijfsterrein of voor het verlenen van diensten om diensten te kunnen factureren.
  • Video/beeldgegevens, bijv. voor het bewaken van de openbaar toegankelijke delen van het bedrijfsterrein en bepaalde delen van het bedrijfsterrein, voor het bewaken van onze binnenlandse rechten en voor het beveiligen van onze eigendommen en die van derden.

  De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens is de bescherming van ons gewettigd belang op basis van Art. 6 (1) lit. f van de AVG: Handhaving van ons recht om te bepalen wie toegang krijgt of wordt geweigerd; het verlenen van toegang tot het bedrijfsterrein alleen aan geautoriseerde bezoekers; bescherming van eigendommen, personen, voorwerpen en faciliteiten die zich op het bedrijfsterrein bevinden; bescherming tegen strafbare feiten; het doen gelden van civielrechtelijke schadeclaims door de verantwoordelijke persoon en door derden.

   

  1.5 Slotopmerkingen

  1.5.1 Beveiliging
  Wij gebruiken technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons beheerde persoonsgegevens adequaat te beschermen tegen onopzettelijk of opzettelijk verlies, vernietiging of tegen toegang door onbevoegden.

  1.5.2 Geldigheid en actualiteit van de verklaring inzake gegevensbescherming
  Deze gegevensbeschermingsverklaring is gedateerd vanaf februari 2020 en is van kracht zolang er geen bijgewerkte versie voor in de plaats komt.

  Door de verdere ontwikkeling van onze website of de implementatie van nieuwe technologieën kan het nodig zijn om deze gegevensbeschermingsverklaring te wijzigen. Wij behouden ons het recht voor om de gegevensbeschermingsverklaring te allen tijde met ingang van de toekomst te wijzigen. Wij raden u aan de huidige verklaring inzake gegevensbescherming van tijd tot tijd opnieuw te lezen.

   

  1.6 Informatie over uw recht van bezwaar

  Informatie over uw recht om bezwaar te maken volgens Art. 21 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

  U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van Art. 6 (1) lit. f van de AVG om redenen die verband houden met uw specifieke situatie (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); dit geldt ook voor eventuele profilering op basis van deze bepaling zoals gedefinieerd door Art. 4 Nr. 4 van de AVG.

  Indien u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken, tenzij wij kunnen aantonen dat er dwingende, legitieme gronden voor verwerking zijn die voorrang hebben op uw belangen, rechten en vrijheden of indien de verwerking de handhaving, de uitoefening of de verdediging van wettelijke rechten ten goede komt.

  In individuele gevallen verwerken wij uw persoonlijke gegevens met het oog op directe reclame. U hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; dit geldt ook voor de profilering, voor zover deze te maken heeft met dergelijke directe reclame.

  Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking van gegevens met het oog op directe reclame, zullen wij uw persoonsgegevens niet meer voor dit doel verwerken.

  Er zijn geen bijzondere formele vereisten voor het indienen van het bezwaar; indien mogelijk moet het bezwaar worden toegezonden aan de hierboven in de leden 1 en 2 van deel I - Algemeen - van deze mededeling inzake gegevensbescherming genoemde contactpersonen.


  Page last modified on: 22.12.2020 - 14:52 pm

  terug